Radomskie Studia Humanistyczne to czasopismo naukowe powołane w 2012 r. przez radomskie środowisko naukowe z inicjatywy prof. dr. hab. Dariusza Kupisza.

RSH ukazują się raz do roku i jako czasopismo o profilu humanistycznym, otwarte są dla naukowców z dziedzin historii, archeologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, socjologii i dziedzin pokrewnych, podejmujących w swych badaniach tematykę obejmującą swym zasięgiem szeroko rozumiany Region Radomski oraz ludzi wywodzących się z niego. Na łamach rocznika publikują swe prace zarówno renomowani badacze, jak i młodzi naukowcy reprezentujący różne dyscypliny humanistyki. Materiały publikowane są w trzech działach: Artykuły, Materiały, Recenzje i polemiki.

Wydawcą Radomskich Studiów Humanistycznych są: Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia oraz Biblioteka Miejska Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu.

ISSN 2300-0597